12/02/2015

Pärnu Raeküla Kooli uudiskirjandus

Huvitavad lugemislingid

Uudiskirjanduse nimestik on jooksvalt kättesaadav Pärnu Raeküla Kooli raamatukogu elektronkataloogis RIKSWEB

Tutvu uue lastekirjandusega siin: raamatulood

Eesti Lastekirjanduse Keskus tutvustab igal kuul ühte uut raamatut, millega saad tutvuda siin:
Kuu raamat

Raamatukogu üritused

Raamatukogu üritused

Kooli raamatukogus on järjepidevalt korraldatud raamatuüritusi. Eesmärgiks on tutvustada  meie raamatukogu fonde, arendada õpioskusi, tekitada õpilastes lugemishuvi ja lugemisharjumust.
Raamatukogus oli 2015.a. veebruaris õpilastele tutvumiseks raamatunäitus  "Ei mõnuainetele"
Momendil on eksponeeritud näitus: Eesti rahva ajaloost - 24.veebruar: vt.fotol.

Perioodika kooliraamatuikogus

Perioodika kooliraamatukogus
 • Eesti Loodus
 • Loodusesõber
 • Horisont
 • Hea Laps
 • Imeline Teadus
 • Jalka
 • Tennis
 • Õpetajate Leht
 • Postimees
 • Pärnu Postimees


Kasulikke linke teaviku otsingul

Eesti raamatukogu ühiskataloog
http://tallinn.ester.ee

Pärnu Keskraamatukogu - Andmebaasid
http://www.pkr.ee/

Eesti atlas: http://atlas.ibs.ee


Teadus.ee: http://www.teadus.ee/cat=30       

Kooliraamatukogude töökorralduse alused


https://www.riigiteataja.ee/akt/129032011003

Lugeja meelespea

Lugeja meelespea

Austan töist ja loomingulist õhkkonda
 • sisenen kooliraamatukokku rahulikult
 • räägin ja liigun vaikselt
 • sööke ja jooke kooliraamatukokku kaasa ei võta
 • abistan vajadusel kaaslast kirjanduse leidmisel ja arvuti kasutamisel
 • hoian kooli vara - raamatuid, arvuteid, inventari
 • kooliraamatukogus saan kasutada kõiki teavikuid, kuid ilma raamatukoguhoidja loata  ei vii raamatukogust välja ega võta kaasa ühtegi teavikut
 • riiulilt võetud raamatu panen peale kasutamist samasse kohta tagasi
 • jätan oma töökoha alati korda
Arvuti
 • on koolitööde tegemiseks ja selleks vajaliku info kogumiseks
 • arvuti- ja videomänge mängin kodus!
 • olen vastutulelik, lasen ka teistel arvutit kasutada
 • printer ja paber on mõeldud vaid koolitööde tarvis
 • mõtestan kõigepealt enesele, siis ka teistele, milline info rikastab meie maailmapilti,  mida vaatan internetis ja millise taustapildi valin arvutis
Laenutamine
 • raamatukoguhoidja loal võin õppekirjandust ja ilukirjandust koju laenutada
 • teatmeteoseid (entsüklopeediaid, sõnaraamatuid, leksikone jm.)üldjuhul koju ei laenutata
 • laenutustähtaeg on 2 nädalat. Raamatukoguhoidja võib määrata pikema või lühema tähtaja, olenevalt raamatu nõutavusest ja olemasolevast eksemplaride arvust
 • raamatud tagastan kokkulepitud tähtajaks või pikendan tähtaega raamatukoguhoidja loal
 • uue raamatu laenutan alles siis, kui eelmised on tagastatud
 • ajakirju ja ajalehti loen kohapeal
 • tagastan laenutatud raamatud ja õpikud õppeaasta lõpuks
Võtan teadmiseks
 • teaviku kaotamise või rikkumise korral tuleb see asendada sama või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikuga või tasuma nende turuväärtuse
 • õpilasele ei anta lõputunnistust või dokumente koolist lahkumisel, kui tal on võlgnevused kooliraamatukogus
Raamatuikogu teenused
Tasuta teenused
 • teavikute kohalkasutus
 • teavikute kojulaenutus
 • interneti kasutamine


Laenutamine